VRACIAME SA DO KANCELÁRIÍ. BUDÚ BEZPEČNÉ?

Blog Single

Zdravé prostredie v kanceláriách bolo dôležitou a diskutovanou témou už dlhý čas, no v súvislosti s pandémiou koronavírusu sa stalo jednou z najaktuálnejších a najvýznamnejších otázok. Bezpečné vnútorné priestory boli kľúčové všade tam, kde musela prevádzka zostať zachovaná aj počas najkritickejších dní pandémie, a teraz  sa  dostávajú  do  popredia  v rámci uvoľňovania opatrení a návratu ľudí do kancelárií. A práve možnostiam, ako zabezpečiť čo najbezpečnejšie a ekonomicky efektívne riešenia, sa venoval Green Business webinár „Návrat do kancelárie – ako udržať zdravé vnútorné prostredie na pracovisku?“, organizovaný Slovenskou radou pre zelené budovy (SK- GBC) 2. 6. 2020. Vystúpili na ňom viacerí odborníci, ktorí prezentovali možné riešenia vo svojich profesiách. Doc. Ing. Elena Piecková, MPH, PhD., docentka v odbore verejné zdravotníctvo na Ústave mikrobiológie Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave sa venovala téme bioaerosólov. Milena Mrázková zo spoločnosti Renson priblížila zdravé spôsoby vetrania, Richard Kačík zo spoločnosti LIGHTECH predstavil riešenie dezinfekcie na  princípoch  UVC  žiarenia a nakoniec Roman Macko zo spoločnosti LIKO-S predstavil komplexný systém ochrany priestorov. Ako teda podľa nich riešiť bezpečný návrat do kancelárií? Predstavené návrhy môžeme zhrnúť v týchto bodoch:

Strážme limity mikroorganizmov v bioaerosóloch

Bioaerosóly môžu prispievať k šíreniu infekčných chorôb, akútnych intoxikácií, alergií, príp. až s následkom prekanceróznych a kanceróznych stavov. Riziko nákazy predstavuje sociálna interakcia, ale aj kontakt s kontaminovanými povrchmi. Ľudia sú napádaní najmä inhalačnou cestou, príp. kontaktom s povrchmi kontaminovanými usadenými kvapkovými jadrami. Na kontrolu a zachovanie zdravého vnútorného prostredia v budovách boli navrhnuté hygienické limity niektorých vzdušných mikroorganizmov (legislatíva EU, resp. SR, odporúčania WHO). U nás ich stanovuje napr. vyhláška MZ SR o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia č.259/2008 Z. z

Vetrajme dostatočne a hlavne zdravo

Práve v kancelárskych priestoroch sa vedú časté spory o tom, či vetrať, akým spôsobom, a ako sa postaviť ku klimatizácii a iným systémom ventilácie vzduchu. Na podujatí sa porovnával ventilačný systém bez rekuperácie riadený podľa dopytu a systém mechanického vetrania s rekuperáciou tepla. Vybrané riešenia na vetranie domácností, ale aj iných priestorov, ktoré majú za cieľ vytvárať zdravé prostredie, sú pritom postavené na ustavičnom meraní kvality vzduchu v danej miestnosti a prispôsobení vetrania aktuálnej potrebe, prípadne úrovni znečiste- nia v danej miestnosti.

Dezinfikujme vzduch aj povrchy – a využime na to inovácie

Ďalší dôležitý kúsok mozaiky budovania bezpečného prostredia predstavuje dezinfekcia. Zaujímavú možnosť predstavuje riešenie na princípoch UVC žiarenia. Táto dezinfekcia je extrémne účinná, ale iba vtedy, ak je plne automatizovaná. Digitálne a robotické technológie umožňujú automatizovať proces dezinfekcie podľa prítomnosti osôb, koncentrácie CO2, času, svetla, koncentrácie ľudí v priestore alebo koncentrácie podľa mikrosvetla prachových častíc. Okrem kancelárií sa UVC žiarenie výborne uplatní aj v školách a škôlkach.

Ak treba, vytvorme ochranné zóny

Doslova „hmatateľnou“ oblasťou je fyzické prispôsobenie prostredia vytvorením ochranných zón, napríklad sklenenou ochranou. Vhodným miestom inštalácií môžu byť recepcie či nemocnice a lekárne.

Ako na bezpečný návrat do kancelárií?

Možnostiam, ako zabezpečiť čo najbezpečnejšie a ekonomicky efektívne riešenie, sa venovali štyria hostia Green Business Webinara „Návrat do kancelárie – ako udržať zdravé vnútorné prostredie na pracovisku?“, organizovaného SKGBC – Slovenskou radou pre zelené budovy. „Kancelárie sú priestory, v ktorých trávime značné množstvo času; často je to väčšia časť nášho produktívneho denného času. Zároveň sú miestom sociálnych interakcií a pohybu rôzne veľkého počtu ľudí s rozličných prostredí. Ako také musia poskytovať nielen dostatočný komfort a zázemie na efektívny pracovný výkon, ale aj kvalitnú ochranu pred možnosťou akejkoľvek nákazy alebo ohrozenia zdravia,“ hovorí Hana Ovesná, výkonná riaditeľka SKGBC. „V SKGBC sa dlhodobo venujeme zmene pracovného i súkromného prostredia na také, ktoré spĺňa štandardy udržateľných a ekologických budov a ktoré berie ohľad aj na zdravie ľudí v týchto vnútorných priestoroch. Teraz je to aktuálnejšie ako kedykoľvek predtým a my dokážeme trhu ponúkať vhodné riešenia a návody.“

UV žiarenie zvýši kvalitu vnútorného prostredia

„Ako svetelní technici sme sa pustili do hľadania a vývoja riešení na fyzikálnych princípoch UVC žiarení na účely efektívnej dezinfekcie vzduchu a povrchov,“ predstavuje veľmi dôležitý kúsok mozaiky budovania bezpečného prostredia Richard Kačík zo spoločnosti LIGHTECH. Jeho svetom je svetlo, ktoré sa využíva unikátnym spôsobom ako prevencia nákazy. „Svetlo a osvetlenie vytvárajú podmienky na dobré videnie, pôsobia na náš nervový a hormonálny systém, vytvárajú pocity a nálady. A súčasne to isté osvetlenie môže vytvárať prostredie s vyššou mierou dezinfekcie povrchov a vzduchu v budovách. Aby to bolo bezpečné a technicky možné, potrebujeme niečo, čomu hovoríme UVC SYSTEM. Dezinfekcia UVC žiarením je extrémne účinná, ale iba vtedy, ak je plnoautomatická. Digitálne a robotické technológie nám vytvorili predpoklady, aby sme proces dezinfekcie automatizovali podľa prítomnosti osôb, koncentrácie CO2, času, svetla, koncentrácie ľudí v priestore alebo koncentrácie prachových častíc. Tiež vieme overiť, či bol proces dezinfekcie vykonaný bezpečne, kedy a kde aj či bol efektívne účinný.“

Bezpečné a zdravé pracovné prostredie

Ďalšou „hmatateľnou“ oblasťou je fyzické prispôsobenie prostredia kancelárií a iných typov pracovísk tak, aby sa vytvorili ochranné zóny. Ich cieľom by mala byť v prvom rade ochrana zdravia, zároveň však poskytujú zvýšený akustický komfort pri práci a dodatočné súkromie. Ako si poradiť s úpravou priestoru, aby bol pohodlný, funkčný a bezpečný, priblížil Roman Macko zo spoločnosti LIKO-S. Predstavil komplexný systém ochrany, ktorý, ako očakáva, bude v blízkej budúcnosti novým štandardom spoločných priestorov. Zameral sa tak na návrat kolegov a kolegýň pracujúcich z domu, ochranu zákazníkov a personálu reštaurácií, ako aj ochranu pracovných tímov v prvej línii. Zároveň ukázal, ako dokáže jednoduchá úprava pracoviska zvýšiť hygienu a bezpečnosť. „Recepcie firiem sú miestom zvýšeného pohybu osôb, patria k najohrozenejším miestam. Jednoduchou sklenenou ochranou je možné zvýšiť hygienické vlastnosti a zaistiť ochranu všetkých zamestnancov.“ Veľmi dôležitá je personalizácia riešení na mieru – od jednoduchých, minimálnych zásahov až po komplexné riešenia, ktoré je však stále možné realizovať bez stavebných zásahov. „Komplexné riešenia napríklad pre nemocnice a lekárne patria k najrozsiahlejším,“ hovorí R. Macko. „Je tu potreba chrániť pracovníkov v prvej línii. Riešenia môžu byť napríklad zádveria s výdajnými okienkami, ochrana pultov, čakárne, menšie nemocničné izby. Toto všetko sme schopní rozdeliť a pripraviť systémom MICRA-Covid.“ 

OZ Združenie pre zatepľovanie budov (OZ ZPZ) už informovalo, že všeobecne platné opatrenia súvisiace s COVID-19 (koronavírus) zasiahli do činnosti OZ ZPZ. Preto sa pravidelný odborný se- minár pre zhotoviteľov ETICS organizovaný TSÚS, n. o., v spolupráci s OZ ZPZ uskutočnil cez video-konferenciu v troch májových termínoch. V rámci programu sa poskytla aj informácia o rozsahu zhotovovania ETICS v roku 2019 (a tým aj od začiatku zatepľovania na Slovensku), stanovená odborným odhadom. Uviedli sme, že uskutočňovanie obnovy bytových budov v závislosti od dátumu vydania stavebného povolenia vytvára od roku 2017 možnosti pre rôzne skladby ETICS.

Potrebné údaje o uplatňovaní konkrétnych skladieb ETICS vedia poskytnúť len zhotovitelia ETICS. TSÚS, n. o., ako akreditovaný inšpekčný orgán, poskytol OZ ZPZ súhrnné údaje za rok 2018 a 2019 od 189 držiteľov licencií na ETICS s týmto percentuálnym podielom skladieb zhotoveného ETICS:

  rok 2018 rok 2019
1. ETICS z EPS do 100mm 7.42 % 5.57%
2. ETICS z EPS nad 100mm, s požiarnymi zábranami z MW 22.41 % 21.33%
3. ETICS z MW do 100mm 14.71% 19.33%
4. ETICS z MW nad 100mm 53.16 % 51.86%
5. ETICS zhotovený s inou TI 2.30% 2.01%

Ďalšie údaje sme potrebovali získať od výrobcov tepelných izolácií, ale súhrnné výsledky sme získali len od OZ EPS (výrobcov expandovaného polystyrénu v SR). Z prepočtov a odborných odhadov sme stanovili údaje o rozsahu obnovy (zhotovenia) ETICS v bytovej výstavbe za rok 2019 v SR.  Výsledkom je predpokladaný rozsah obnovy (zateplenia obvodového plášťa) 1 064 165 bytov z celkového  počtu 1 940 400 bytov v bytových a rodinných domoch, čiže 54,84 %. Zateplených bolo 67,87 % bytov v bytových domoch a 44,97 % v rodinných domoch. Ďalšie spresnenie údajov získame až pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov (SODB 2021), ktoré nám poskytne potrebné údaje získané SŠÚ do 31. 12. 2020. Postup SODB 2021 stanovuje zákon č. 223/2019 Z. z., podľa ktorého v prílohe č. 2 bude sčítaná položka obnova domu, v ktorom sa byt nachádza.